Marian Tersteeg - Master SEN/Dyslexiespecialist
Home Wat doe ik Opleiding Hoe werkt het RT Kosten Contact Privacy P2 P3
RT Nieuwkoop Praktijk voor Remedial Teaching

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al mijn systemen Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vin ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij
- - - - -

Wat je moet leren doen, leer je door het te doen.

P3