Marian Tersteeg - Master SEN/Dyslexiespecialist
Home Wat doe ik Opleiding Hoe werkt het RT Kosten Contact Privacy P2 P3
RT Nieuwkoop Praktijk voor Remedial Teaching
Privacy Policy Praktijk voor Remedial teaching Marian Tersteeg Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met de persoonsgegevens van u en uw kind. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat ik in ieder geval: De persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy Verwerking van de persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van de persoonsgegevens Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteer. Als Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van uw kind

Persoonsgegevens van u en uw kind wordt door Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinden; Registreren/evalueren van handelingsplannen, vorderingen, resultaten en doelen Het maken van afspraken Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De begeleidingsovereenkomst Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg de volgende persoonsgegevens van u en/of uw kind vragen: Voornaam Tussenvoegsel
- - - - - - - - - - - -

Er is moed voor nodig, om jezelf beter te leren kennen.

Privacy